ZALOGUJ SIĘ


ZAŁÓŻ NOWE KONTO

Typ klienta

Adres zameldowania fakturowania


Regulamin

Regulamin serwisu plakatxxl.pl

§ 1
Słownik pojęć

1. Usługobiorca – Grzegorz Zieliński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Blockpol - Construction Grzegorz Zieliński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Siedziba usługobiorcy mieści się pod adresem ul. Krzycka 90D/1, 53-020 Wrocław, NIP: 899-235-48-79, REGON 021162976.
2. Serwis, Plakatxxl.pl – serwis internetowy należący do usługobiorcy, dostępny pod domeną www.plakatxxl.pl, za pośrednictwem którego usługobiorca świadczy swoje usługi.
3. Klient – każdy podmiot składający zamówienie w serwisie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy o dzieło za pośrednictwem serwisu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Usługa – projektowanie i wykonywanie przez usługobiorcę dzieł na podstawie materiałów dostarczonych przez klienta za pośrednictwem serwisu.
7. Dzieło – plakat, fotoobraz, zdjęcie lub obraz, które mogą być przedmiotem zamówienia w serwisie.
8. Zamówienie – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o dzieło za pośrednictwem serwisu, określające parametry i ilość dzieł oraz sposób dostawy.
§ 2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy o dzieło.
2. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Wymagania techniczne systemu komputerowego klienta niezbędne do korzystania z serwisu to co najmniej:
1)Procesor: 400 MHz
2)Karta graficzna: 16 MB, rozdzielczość 1024x768
3)Pamięć RAM: 256 MB
4)Przeglądarka:
a) Internet Explorer 6.0 lub nowsza
b) Firefox 1.5 lub nowsza
c) Opera 9.0 lub nowsza
5)Cookie: Włączona obsługa Cookies
6)JavaScript: Włączona obsługa JavaScript
3. Ceny prezentowane na stronie plaktatxxl.pl podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena ma charakter wiążący w chwili składania zamówienia przez klienta.
4. Oferta usługobiorcy obowiązuje na terenie Polski.
5. Zakazuje się osobom korzystającym ze serwisu (w tym klientom) zamieszczania treści bezprawnych. Zabronione jest przesyłanie przez klientów plików zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich (bez zgody autorów i osób, które znajdują się w zamawianych dziełach).
§ 3
Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem plakatxxl.pl można składać przez całą dobę.
2. W celu złożenia zamówienia przez klienta niezbędne jest określenie parametrów i ilości dzieł, „wgranie” pliku graficznego, na podstawie którego nastąpi wykonanie dzieła, wybranie formy dostawy oraz podanie danych osobowych i kontaktowych.
3. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail, będący potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez usługobiorcę – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami zamówienia.
4. Usługobiorca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
1)przelewem na rachunek bankowy,
2)gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie usługobiorcy,
3)za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych transferuj.pl
5. W przypadku wyboru płatności przed realizacją zamówienia klient powinien opłacić zamówienie w terminie 3 dni od dnia jego potwierdzenia. Po tym terminie oferta usługobiorcy nie jest wiążąca.
6. Z uwagi na specyfikę dzieła dopuszczalna tolerancja braku zgodności wymiarów zamawianego dzieła z otrzymanym przez klienta wynosi 4 mm.
7. Usługobiorca realizuje dostawę dzieł w następujący sposób:
1)kurierem,
2)Pocztą Polską
3)odbiór osobisty przez klienta w siedzibie usługobiorcy (po ustaleniu terminu odbioru).
8. Informacje o kosztach związanych z dostawą dzieł są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny dzieła i ponoszone są przez klienta.
9. Usługobiorca realizuje zamówienie w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Średni termin realizacji typowego zamówienia nie przekracza jednak 14 dni od dnia jego otrzymania.
10. Na dowód wykonania dzieła usługobiorca może wystawić fakturę VAT.
11. Klient odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki usługobiorca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym usługobiorcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od usługobiorcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez klientów niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 4
Reklamacja

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dzieła i/lub działania serwisu.
2. Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres usługobiorcy, za pomocą poczty e-mail oraz poprzez formularz kontaktowy na stronie serwisu.
3. Przy składaniu reklamacji usługobiorca zaleca podanie danych kontaktowych klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji oraz żądań wobec usługobiorcy.
4. Odsyłając reklamowane dzieło usługobiorca zaleca dołączenie do przesyłki dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez klienta niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
5. W przypadku umów zawartych z klientami mającymi status konsumenta, reklamacje dzieła z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
6. W przypadku reklamacji składanych przez klientów niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał klient niebędący konsumentem.
7. Reklamowane dzieło klient odsyła do usługobiorcy na własny koszt. Koszt ten jest zwracany w przypadku uzasadnionej reklamacji.
8. Z uwagi na indywidualny charakter dzieł ich rzeczywisty wygląd i kolorystyka mogą nieznacznie różnić się od wyświetlanych na stronie serwisu. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień klienta przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 5
Odstąpienie od umowy

1. Ze względu na fakt, że dzieła są świadczeniem o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu oraz ściśle związane z jego osobą, klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).
§ 6
Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Klient wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Wypełniając formularz zamówienia klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez usługobiorcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych usługobiorcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
4. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Usługobiorca zapewnia każdemu klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6 ust. 2 regulaminu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta.
§ 7
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich klientów w wersji elektronicznej na stronie serwisu www.plakatxxl.pl (zakładka „Regulamin”).


Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z regulaminem serwisu *

* pola obowiązkowe